CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

CÔNG TY TNHH E.U.C

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Lập báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ là công tác khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường, với tần suất định kỳ theo quy định trong hồ sơ môi trường ban đầu (ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ...). Kết quả quan trắc môi trường định kỳ là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phát hiện kịp thời các sự cố của công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp cải thiện phù hợp.

 

Quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện với tần suất theo chương trình quan trắc môi trường đang ký trong hồ sơ môi trường ban đầu (báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ tương đươngvà được tổng hợp để lập báo cáo 1 lần/năm và gửi tới cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo - Mẫu báo cáo theo Phụ lục 6 - Thông tư 25:2019/TT-BTNMT. (cơ sở)

Đối với chủ đầu tư Khu công nghiệp được thực báo cáo được tổng hợp để lập báo cáo 1 lần/năm và gửi tới cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo - Mẫu báo cáo theo Phụ lục 6 - Thông tư 35:2015/TT-BTNMT.

 

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là hồ sơ tổng hợp các thông tin về kết quả quan trắc môi trường, kết quả theo dõi khối lượng chất thải nguy hại, CTR, CTRSH phát sinh, khối lượng chất thải nguy hại, CTR, CTSH chuyển giao, các hợp đồng và biên bản chuyển giao và không cần phải thực hiện riêng các báo cáo CTNh, CTR, CTSH.

 

Nợi tiếp nhận Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ: Sở Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan phê duyệt hồ sơ môi trường ban đầu.

 

Quy định về phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu trong quá trình thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG EUC ĐÃ ĐƯỢC BỘ TN&MT CẤP CHỨNG NHẬN VIMCERT SỐ 261, ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LẤY MẪU, ĐO ĐẠC TRONG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 

Các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận VIMCERT. Phòng thí nghiệm có đủ năng lực thực hiện  các hoạt động lấy mẫu lấy mẫu phục vụ việc phân tích và đánh giá chất lượng nước mặt, nước thải, không khí xung quanh, khí thải ống khói, bùn thải, trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN, QCVN hiện hành.

 Tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải, nước thải...với các chỉ tiêu và tần suất theo như nội dung đã cam kết bằng các phương pháp đo nhanh tại hiện trường và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn quốc tế.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top